Smluvní podmínky silniční asistence Chytré auto assistance:

 

(CZ) (EN)

Rozsah služeb:

Služba

CZ

EU

rozsah

Silniční služba
Zahrnuje příjezd, odjezd a práci mechanika (spotřební materiál je hrazen řidičem)

ANO

ANO

Bez limitu

Odtahová služba
naložení/složení a odtah do nejbližšího značkového nebo smluvního servisu

ANO

ANO

Bez limitu

Úschova vozidla

ANO

ANO

2 dny

Zapůjčení náhradního vozidla*
zapůjčení vozidla stejné nebo nižší třídy

ANO

ANO

2 dny

Náhradní ubytování*
Ubytování posádky

ANO

ANO

2 noci

Náhradní doprava pro posádku*
Doprava vlakem, busem nebo letadlem (pokud cesta trvá déle než 10 hodin) 

ANO

ANO

Bez limitu

Přeprava osob/zavazadel
Místní přeprava posádky (do hotelu, půjčovny apod.) v případě odtahu vozidla, zajištěna vozidlem taxi nebo náhradním vozidlem.

ANO

ANO

Bez limitu

Nonstop informační podpora (CZ/AJ)

ANO

ANO

Bez limitu

       * lze vybrat jednu z takto označených služeb, služby jsou poskytnuty v návaznosti na předchozí odtah vozidla

 

 • Služby silniční asistence jsou zdarma poskytnuty pouze vozidlu s aktivovaným a zaplaceným systémem T-Mobile Chytré auto
 • Služba je k dispozici 24 hodin po aktivaci programu Chytré auto assistance
 • Služby Chytré auto assistance jsou poskytovány pouze za předpokladu, že požadavek je zajištěn dispečinkem ÚAMK na lince +420 261 104 613
 • Služba je poskytována pro všechna osobní a užitková vozidla s hmotností do 3,5t s vyjímkou vozidel taxi, vozidel rychlé záchranné služby, vozidel komerční přepravy osob, speciálních upravených vozidel nebo stavebních a pracovních strojů
 • Chytré auto assistance kryje nepojízdnost vozidla vzniklou poruchou, nehodou, samozaviněním nebo vandalismem
 • Podmínkou poskytnutí asistenčních služeb Chytré auto je umístění vozidla na veřejné komunikaci nebo na takovém místě, kde je přístup k vozidlu technicky a právně možný
 • Všechny služby je možné čerpat opakovaně s těmito vyjímkami:
  • opakované odstraňování stejné závady na vozidle (např. startování motoru z důvodu vadné baterie)
  • odstraňování nedostatků v povinné výbavě vozidla
  • úkony zahrnující systematickou údržbu vozidla nebo doplňkových zařízení a vybavení vozidla
 • V případě neoprávněného využití služeb Chytré auto assistance bude asistenční zásah přefakturován v plné výši na volajícího
 • Reklamace poskytovaných asistenčních služeb řeší ÚAMK a.s. se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4
 • Poskytovatelem Chytré auto assistance je ÚAMK a.s. se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4

 

 

(EN) (CZ)

 

Smart Car Assistance terms and conditions:

Range of services:

Service

CZ

EU

Range

Repair on Road

Arrival, departure and 30 minutes working of mechanic is included (essential material for repair is paid by driver)

YES

YES

Without limit

Towing service

Load/unload and tow to the nearest  brand or UAMK contractual workshop

YES

YES

Without limit

Storage

YES

YES

2 days

Replacement vehicle*

Rent a car of same or lower category

YES

YES

2 days

Accommodation*

Accommodation of passengers

YES

YES

2 nights

Travel of passengers*

Transport by train, bus or plane (if trip is over 10 hours) to destination or home

NO

YES

Without limit

Transport of passengers/baggage

In case of towing local transport of passengers (to hotel, rental car company etc.) by taxi or replacement car.

YES

YES

Without limit

Nonstop information support (CZ/ENG)

YES

YES

Without limit

       * you can choice only one alternative and primary assistance must be provided before

 

 • Roadside Assistance is free of charge only for car with active and paid Smart Car system of T-Mobile.
 • Assistance is available within 24 hours after activation of Smart Car Assistance.
 • Smart Car Assistance is provided solely through UAMK Alarm Centre using the following phone number:  +420 261 104 613
 • Assistance covers all passenger and light commercial vehicles up to weight of 3,5t with exception of taxi, ambulances, commercial passenger transport cars, special modified cars, construction and working machines.
 • Vehicles under the Smart Car Assistance are covered in case of breakdown, accident, self-inflicted or vandalism.
 • Smart Car Assistance is provided on public roads and/or on place where access is possible and permitted by law
 • All services can be reused with following exceptions:
  • same failure repair ( e.g. start engine due to battery failure)
  • removal of faults in the car mandatory equipment
  • vehicle maintenance including additional accessories
 • In case of unauthorized claim of Smart Car Assistance all related costs will be invoiced to the caller
 • Complaints are solved by UAMK a.s., Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4
 • Provider of Smart Car Assistance is UAMK a.s. Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4